Nedan är de ordningsföreskrifter som kompletterar och tydliggör Stadgarma. Om nedan ordningsregler inte följs så kan du anses skada klubben eller dess anseende kan därmed inte bara uteslutas ur klubben och tillgång till hamnen utan även också vara en brottsling.
  • Alla i hamn ska visa hänsyn till varandra. Svallfri gång i sjön gäller. Bada ej i båtvägarna. Njut gärna av samvaro i våra hamnar men stör ej tredje person, tystnad kl 23. Vid problem att angöra brygga, parkera fordon etc. kontakta jour eller hamnmästare. Gäster hittar mer information här.
  • Snälla hjälp styrelsen att utföra klubbens ideella allmännyttiga arbete.
  • Följ klubbens föreskrifter, stadgar, regler och rutiner. Ha som rutin att varje säsong läsa informationen på hemsidan och anslagen vid hamnar. Se till att meddela ändringar och kontrollera gärna själv att dina uppgifter (adress, telefonnummer, båt, epost etc.) är rätt i vårt register. Maila till sodrakindabatklubb@hotmail.com vid frågor, ändringar och synpunkter.
  • Fyll i och skicka in blankett information om du vill ställa dig i kö, har ändrat adress, telefonnummer, epost, fordon, båt, försäkring etc.
  • UTDELNING av båtplatser sker i turordning från kölistorna. Undantag från denna turordning kan ske. Bl.a har skb:s båtplatsinnehavare och boende i närområde företräde till ledig båtplats. Ordningsföljden i kölistorna prioriteras efter anmälningsdag. Kölistorna kan följas på vår medlemsida, efter inloggning. Medlem som önskar stå i kölistorna, tex pga byte till annan båtstorlek skickar in ändring/ansökan. Den avsedda båtens uppgifter måste anges. Det kan ev. vara möjligt för oss att göra omplaceringar bland båtar till olika bryggplatser så att den nya båten passar in. Misslyckas man med detta måste medlem avträda sin bryggplats och sättas upp på kölistan och den gamla båtplatsen delas ut enligt kölistan. Devisen ”rätt båt på rätt plats” gäller. Det innebär att: Hamnsektionen har rätt att flytta båtar mellan olika bryggplatser.
  • Din ansökan: Uppgifterna i blanketten skapar en profil av den sökande med båt, vilket bl.a. innebär att båtens mått måste passa in i våra befintliga eller justerbara bryggplatser. Den som ansöker om medlemskap och båtplats hittar på vår hemsida senaste uppgifterna om våra regler, rutiner och avgifter.
  • Som antagen medlem är du välkommen att delta i SKB:s verksamhet med medlems rättigheter och skyldigheter. Medlemskap innebär också anslutning till Svenska BåtUnionen och prenumeration av tidningen “Båtliv” som skickas hem till respektive medlem, se även mer hos ÖBF. Medlemskapet innebär också försäkring av hamnar och dess aktiviteter, tillgång till support och olika utbildningar och administrationsprogram, BAS, att SKB är röstberättigad i ÖBF för hantering av båtlivsfrågor, båtmiljö, sjösäkerhet etc. vidare till SBU och tillsammans med regeringens utskott och riksdagen.)
  • Röstberättigad vid SKBs årsmöte är enskild huvudmedlem. Endast en röst per familjemedlemskap. Om huvudmedlem inte kan närvara betraktas eventuell närvarande familjemedlem till huvudmedlem som röstberättigad. Samtliga medlemmar har yttrande- och förslagsrätt. Ledamot i styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Om medlemmen vill utträda ur klubben eller vill säga upp båtplats så tar man kontakt med någon i styrelsen som vid närmaste kommande styrelsemöte tar upp medlemmens ansökan om utträde/uppsägning. Då behandlas medlemmens ekonomiska och andra förehavanden till klubben. Uppsägning av båtplats och eller medlemskap sker skriftligt till styrelsen senast 1 januari, innan säsong.
Miljö, avfallshantering och säkerhet:
 • Eld tillåts endast på särskild anvisad plats. Större mängd avfall bör om möjligt slängas hemma eftersom klubbens sopkärl är avsedd endast för båtrelaterade brännbara hushållssopor. Övriga miljöfarliga ämne/avfall omhändertas direkt av användaren, dvs ej av båtklubbens miljöbod. Nerskräpning beivras på det bestämdaste, enligt lag. Kontakta jouren/klubben om osäkerheter eller avfall/nerskräpning påträffas. Ge gärna förslag på förbättringar. Fler papperskorgar är numera uppsatta, enligt önskemål… men dessa små korgar är inte avsedda för soppåsar. Soppåsar kastas i soptunna!
 • Kontakta jouren/hamnmästare om lösa båtar, detaljer eller farliga föremål på land eller i vattnet påträffas. Om förflyttning måste utföras för att undvika fara eller står felplacerad så utför det skyndsamt och till närmaste lämplig plats. SKB kontaktar ägare och eller anslår på båt fråga om vem som är ägare och gör senare anmälan till polis, hittegods, om ägare ej kan hittas ( vid dessa fall informeras även arrendator, kommun).
 • SKB medlemmars båtar får ej använda sig av biocider på båten, giftig
  bottenfärg, eftersom behov av giftfärg inte finns i denna insjö, vi tillhandahåller inte tvättningsutrustning och spolplatta och hanterar därav inte uppsamlande av färgrester, miljöfarlig avfall. Om er båt behöver målas med giftig bottenfärg eller om du inte vill ta bort den giftiga bottenfärgen eller måla med fast förseglande giftfri färg så hänvisar vi båtplats, upptagning och bottentvättning till andra klubbar och hamnar.
 • Vid slipning, limning eller bearbetning av båt: Använd plastpresenning under båten och dammsugare för att samla upp slipdammet och ta med det till kommunens miljöstation. Det går bra att kasta mindre sopor i soptunnan, om det är brännbart och inte klassas som farligt avfall. Om du har svårt att veta avfallets exakta innehåll så ska du klassa det som farligt avfall och ta det till miljöstation.
 • Samla upp konserveringsvätska, glykol, vid uppstart av motor efter vintern. Samlas i en plastdunk eller dylikt, innan sjösättning och ta med det till kommunens miljöstation. DVS, töm inte ur motorns glykol i sjön!
 • Vid sanering, spill vid tex byte av olja och filter vid båt så finns det absorb i hamnarna.  Kontakta jour eller hamnmästare vid behov, tillbud eller olycka. Respektive person/medlem tar sedan direkt med och lämnar det på en miljöstation som kan hantera ämnet.
 • Septiktanktömning finns att tillgå i våra hamnar. Kontakta jour eller hamnmästare vid frågor och synpunkter kring utrustning och dess bryggplats.
 • Vi tillhandahåller ingen el utan jordfelsbrytare till båtar i sjön.
Båtar, bryggor, fordonskörning och platser:
 • Bommar som ligger i vatten året runt ska kontrolleras och underhållas efter behov av båtplatsmedlem. tex ska oxidationer, deformationer,  flytskador etc. åtgärdas. Kontakta jour och hamnmästare vid behov.
 • Ägaren till båt/båtplatsinnehavaren har ansvaret för att båten är säkert placerad och förtöjd.
 • Vinteruppläggningsplats: Kommunicera med andra som förvarar båtar i hamnen, så att allt placeras säkert och stabilt. = Sammarbeta! Båtar och ev tillhörigheter ska vara märkt med namn och telefonnummer
 • Behöver ni båttransport? Kontakta Sven André. (länka till kontaktsidan)
 • Båtbesiktning, kontakta styrelsen. (länka till kontaktsidan)
 • Tillgång till dusch och toalett för medlemmar och gäster. Det är avgiftsbelagd för alla utom medlemmar. (se avgifter)
 • Uppställning av båttrailer sker på särskilt anvisad plats. Trailern ska vara märkt med namn och telefonnummer. kontakta hamnmästare vid frågor.
 • Sjösättning och användande av avsedd båt på tilldelad plats ska ske senast till midsommar, annars, om inget annat överenskommit, anses platsen som ”säsongsledig” och disponeras av båtklubben. Fler viktiga datum hittar du här.
 • Om ordinarie båtplatsinnehavare inte kommer att nyttja sin plats under året ska detta meddelas hamnmästare. SKB har rätt att låna ut platsen till en tillfällig båtplatsinnehavare under säsongen. Ett andrahandsavtal fylls i och skickas in till Styrelsen. Denna person som använder båtplatsen i andra hand måste vara eller bli medlem i SKB. Ordinarie båtplatsinnehavare får inte upplåta båtplatsen till annan båt på eget bevåg. Ordinarie båtplatsinnehavare betalar alltid in platsavgiften till SKB och får sedan själv ta ut en avgift i andra hand som inte är större än SKB:s avgift. Före midsommar nästkommande år ska ordinarie båtplatsinnehavare åter nyttja sin plats eller meddela hamnmästare. Ordinarie båtplatsinnehavare kan avstå från användande av båtplats i max 2 år. Efterlevs inte regler kan platsen förverkas.
 • Båtplatsen kan ärvas av maka, make, sambo eller barn inom familjen om det meddelar styrelsen och hen omgående blir medlem i SKB.
 • Båtplatsinnehavare ska delta vid någon av arbetsdagarna varje år samt en jourvecka eller juorhelg under båtsäsongen ca vart tredje år. Friköp kan ske, se avgifter. Det är båtplatsinnehavarens/jourpersonens skyldighet att pricka av sig på en närvarandelista som finns på arbetsdagen/passet och för jourveckan/passet på en lista i hamnförrådet. OBS om du inte är båtplatsinnehavare men företräder en så dokumenterar du för men du företräder, med namn och båtplatsnummer.
 • Du som båtplatsinnehavaren ska ha din båt minst ansvarförsäkrad. Det kan annars bli mycket kostsamt för dig som båtägare om en olycka är framme och tredje part, egendomar tar skada, tex. skadeståndskrav från andra båtägare eller markägare. I båtklubbens försäkring ingår inte medlemmars båtar. Krav på ansvarsförsäkring gäller även båt som ligger upplagd på hamnplan för förvaring. Du som båtägare och platsinnehavare ska kunna visa upp handling på att premie för sådan försäkring erlagts och är gällande.
 • Bomdeponeringspriset beror på typ och ålder. Bommar och bryggor ägs av SKB och får inte säljas vidare av båtplatsinnehavaren.
 • Endast medlemmar har rätt till vinteruppläggning på hamnplan enligt platsanvisning av hamnmästare.
 • OBS. Hastighetsbegränsning på max 5knop, dvs. svallfri gång, i hamnar samt i kanalen vid Horn. Konsekvensen av att bryta mot denna regel innebär mycket obehag för båtgrannar och ägare till strandtomter. Skaderisken på båtar och bryggor ökar markant.
 • Respektera fågelskyddsområden. Ej närmre än 100m från land eller ej landstigning, vid aktuella platser och datum.
 • Medlemmar får inte förtöja sina båtar vid gästhamnsbrygga, tömningsstation eller ramp. Undantag är vid, tankning, på- och avstigning eller annan handling som godkänts av hamnmästare. Använd gärna lastkajerna men parkera inte längre tid än nödvändigt och lämna ej hamnen vid sådan angöring.
 • Kvarlämnat material som finns vid hamnar, efter tex. vinterförvaring, ska bortforslas skyndsamt, eller ha tillåtelse av klubben att placeras på lämplig plats, då märkt med namn och telefonnummer.
 • Vid intresse för gemensamma sjösättning- och upptagning kan tid och datum finnas utlagt på hemsidan samt anslagstavla i respektive hamn. (kranservice)
 • Medlemmar meddelar hamnmästare om prickar, sjömärken eller sjökortsanvisningar saknas eller är felaktiga. Hamnmästare meddelar Stefan på kindakanalverkstad@telia.com, som har hand om sjömärkens placeringen.
 • Om båt, fordon är förtöjd eller placerad på sådant sätt att risk för skador eller olyckor på person, egen eller annan båt, bryggor, hamnområde etc. har klubben rätt att på båtägarens bekostnad flytta objektet till plats som är lämpligare.Båtklubben tar inget ansvar för båtar, fordon eller dess material, däremot ska det meddelas till jour eller hamnmästare när risk eller fara för olycka föreligger så att riskerna kan minskas. Vid akut allvarlig händelse, ring 112.