Nedan är de ordningsföreskrifter som kompletterar och tydliggör Stadgarna
 • Alla i hamnarna ska visa hänsyn till varandra. Svallfri gång i sjön gäller. Bada ej i båtvägarna.
  Respektera tystnad i hamnen efter kl 23.
 • Vid problem kontakta hamnmästaren.
 • Anmäl ändringar av telefonnummer och adress till klubben via mail till info@sodrakindabatklubb.se
 • För att stå i kö eller använda båtplats krävs medlemskap.
 • Utdelning av båtplats sker i turordning. Fast boende i Horn och Hycklinge har företräde. Vid frågor, kontakta ordföranden.
 • Uppgifterna i medlemsansökan skapar en profil av den sökande med båt.
Medlemskap 
 • Din ansökan: Uppgifterna i blanketten skapar en profil av den sökande med båt, vilket bl.a. innebär att båtens mått måste passa in i våra befintliga eller justerbara bryggplatser. Den som ansöker om medlemskap och båtplats hittar på vår hemsida senaste uppgifterna om våra regler, rutiner och avgifter.
 • Som antagen medlem är du välkommen att delta i SKB:s verksamhet med medlems rättigheter och skyldigheter. Medlemskap innebär också anslutning till Svenska BåtUnionen och prenumeration av tidningen “Båtliv” som skickas hem till respektive medlem, se även mer hos ÖBF. Medlemskapet innebär också försäkring av hamnar och dess aktiviteter, tillgång till support och olika utbildningar och administrationsprogram, BAS, att SKB är röstberättigad i ÖBF för hantering av båtlivsfrågor, båtmiljö, sjösäkerhet etc. vidare till SBU och tillsammans med regeringens utskott och riksdagen.)
 • Röstberättigad vid SKBs årsmöte är enskild huvudmedlem. Endast en röst per familjemedlemskap. Om huvudmedlem inte kan närvara betraktas eventuell närvarande familjemedlem till huvudmedlem som röstberättigad. Samtliga medlemmar har yttrande- och förslagsrätt. Ledamot i styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Om medlemmen vill utträda ur klubben eller vill säga upp båtplats så tar man kontakt med någon i styrelsen som vid närmaste kommande styrelsemöte tar upp medlemmens ansökan om utträde/uppsägning. Då behandlas medlemmens ekonomiska och andra förehavanden till klubben. Uppsägning av båtplats och eller medlemskap sker skriftligt till styrelsen senast 30 April.
Avfall
 • Var och en tar ansvar över sitt egna miljöfarliga avfall.
 • Septiktank tömning finns i våra hamnar.
Miljö
 • SKB medlemmars båtar får ej använda sig av giftig bottenfärg på båten.
 • Samla upp konserveringsvätska, glykol, vid uppstart av motor efter vintern. Samlas i en plastdunk eller dylikt, innan sjösättning och ta med det till kommunens miljöstation. DVS, töm inte ur motorns glykol i sjön!
  Vid förorening eller läckage av miljöfarliga ämnen, ring 112
Säkerhet
 • Eld tillåts endast endast på säkert avsedd plats.
 • Den som utnyttjar EL i Horn och Hycklinge Hamn krävs ha uppsikt och tar fullt ansvar för skador som kan uppstå.
 • Kontakta Jouren eller hamnmästaren vid problem i hamnen.
Båtar
 • Ägaren till båt/båtplatsinnehavaren har ansvaret för att båten är säkert placerad och förtöjd.
 • Ägaren av båten ansvarar att båten är försäkrad.
 • Frågor om vinteruppläggningsplats i Horn, Kontakta hamnmästare.
 • Tillgång till dusch och toalett för medlemmar och gäster. Det är avgiftsbelagd för alla utom medlemmar. (se avgifter)
 • Uppställning av båttrailer i Horn sker på särskilt anvisad plats. Trailern ska vara märkt med namn och telefonnummer. Kontakta hamnmästare vid frågor.
 • Sjösättning och användande av avsedd båt på tilldelad plats ska ske senast till midsommar, annars, om inget annat överenskommit.
Andrahandsuthyrning
 • Lägger man inte i sin båt till Midsommar har Båtklubben rätt att hyra ut platsen i andra hand och avgiften tillfaller då klubben.
  Vet man om att man inte kommer använda sin båtplats, anmäler man det till Båtklubben, som utfärdar ett andrahandsavtal.
  Detta kan göras i max 2 år. Efter andrahandsavtalets avslut måste platsen återigen användas av ordinarie innehavare.
  Tas platsen ej i bruk efter uthyrning vid Midsommar , om det gått 2 år, sägs platsen upp av klubben.
 • Före midsommar nästkommande år ska ordinarie båtplatsinnehavare åter nyttja sin plats eller meddela hamnmästare.
 • Ordinarie båtplatsinnehavare kan avstå från användande av båtplats i max 2 år. Efterlevs inte regler kan platsen förverkas.
 • Båtplatsen kan ärvas av maka, make, sambo eller barn inom familjen om det meddelar styrelsen och hen omgående blir medlem i SKB.
 • Båtplatsinnehavare ska delta vid någon av arbetsdagarna varje år samt en jourvecka under båtsäsongen ca vart tredje år. Friköp kan ske, se avgifter.