STADGAR FÖR SÖDRA KINDA BÅTKLUBB

Reviderad 2013

 

 

§1                  Namn:

Södra Kinda Båtklubb, ursprungligen bildad år 1966, är en sammanslutning av

båtintresserade främst inom södra och östra delen av Kinda kommun.

 

§2                  Ändamål och syfte:

Klubben skall verka för medlemmarnas bästa genom att:

a) Förvalta båthamnar och uppläggningsplatser och anordningar i samband därmed.

b) Vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och

organisationer.

c) På olika sätt verka för höjande av medlemmars intresse för och insikter i sjökunskap, båtvett och handhavande av motorer och fritidsbåtar.

d) Verka för förståelse, ansvar och säkerhet till sjöss.

e) Verka för medlemmars trevnad genom olika arrangemang inom klubben.

 

§3                  Medlemskap:

Medlem blir den som betalar fastställd avgift och godkänns av styrelsen.

Medlemskap berättigar inte till hamn- eller uppläggsplats, men är en förutsättning för detta. Medlem bosatt inom kommunen har företrädesrätt till hamn- och uppläggsplats.

Båtplatser fördelas av styrelsen.

Hedersmedlem kan utses av ordinarie möte efter förslag från styrelsen.

Hedersmedlem är befriad av medlemsavgift.

Medlem som inte betalar beslutad avgift inom fastställd tid kan uteslutas ur klubben.

Medlemskap medför jour och arbetsplikt på några timmar per år, men kan friköpas.
Medlems båt ska minst vara ansvarsförsäkrad.
Medlem som uppträder på sätt som kan skada klubben eller dess anseende kan uteslutas ur klubben, fall skall dock prövas av styrelsen.

§4                  Verksamhetsår:

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§5                  Avgifter:

Medlemsavgiften, fastställs vid årsmöte. Övriga avgifter reglerar styrelsen.

 

§6                  Beslutande organ:

Årsmöte och styrelsen. Firmatecknare är två styrelseledamöter i förening eller annan person som styrelsen utsett.

§7                  Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls en gång om året före april månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner skäl till det eller det hos styrelsen skriftligen har begärts av revisor eller minst en tredjedel av röstberättigade medlemmar. Kallelse till årsmöte utfärdas senast tre veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte. Medlem skall kallas skrivlig genom pappersbrev eller digitalt under uppgiven adress. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmöte skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Röstning genom befullmäktigat ombud får ej ske. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid frågor om stadgeändring och upplösning av båtklubben, där §11 och §12 gäller. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. På ordinarie årsmöte skall förekomma ärende enligt paragraf 8, 9,10 samt verksamhetsberättelse. På extra årsmöte skall förekomma endast de ärenden, för vilket årsmötet utlysts och angivits i kallelsen.

§8                  Styrelsen:

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte.

Nya styrelsen tillträder omgående.

Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen ansvarar inför årsmötet för klubbens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen sköter och ansvarar gemensamt för all klubbverksamhet.

 

§9                  Revision:

Verksamheten granskas av två revisorer vilka väljs vid årsmöte på ett år.

Kassören skall efter avslutat verksamhetsår, och senast en månad före årsmöte till revisorerna överlämna samtliga handlingar och kassa för revision.

 

§10                Valberedning:

Valberedning bestående av två ledamöter och en suppleant. Väljs på årsmöte och skall vid nästkommande årsmöte framlägga förslag till styrelse och funktionärer för kommande verksamhetsår. Styrelseledamot eller revisor kan inte ingå i valberedning.

 

§11                Stadgeändring:

Beslut om stadgeändring skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten. Vid varje tillfälle fordras minst tre fjärdedels majoritet.

 

§12                Upplösning:

Beslut om upplösning av klubben skall fattas vid två på varandra följande årsmöten

Vid varje tillfälle skall beslutet fattas med minst tre fjärdedels majoritet.

Tillgångar och skulder regleras, eventuellt överskott tillfaller respektive medlem.

 

Utskriftvänlig version: STADGAR södra kinda båtklubb rev 2013