STADGAR FÖR SÖDRA KINDA BÅTKLUBB

Reviderad 2013

§1                  Namn:

Södra Kinda Båtklubb, bildad år 1966, är en ideell förening av båtintresserade inom främst södra och östra delen av Kinda kommun.

§2                  Ändamål och syfte:

Klubben ska medverka för medlemmarnas bästa genom att:

  1. Förvalta Horn och Hycklinges båthamnar och uppläggningsplatser.
  2. Hamnarna ska vara tillgänliga från både land och sjö.
  3. Vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
  4. Verka för ansvar och säkerhet i hamnarna.

§3                  Medlemskap:

Medlem blir den som betalar fastställd årsavgifft och godkänns av styrelsen.
Medlemskap berättigar inte till hamn- eller uppläggsplats, men är en förutsättning för att stå i kö och få en båtplats.
Medlem bosatt inom kommunen har företrädesrätt till hamn- och uppläggsplats.
Båtplatser fördelas av styrelsen.
Hedersmedlem är befriad av medlemsavgift.
Medlem som inte betalar beslutad avgift inom fastställd tid, kan uteslutas ur klubben.
Medlemskap medför jour och arbetsplikt, som kan friköpas.
Medlems båt ska vara ansvarsförsäkrad

§4                  Verksamhetsår:

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

§5                  Avgifter:

Medlemsavgiften bestäms vid årsmöte. Övriga avgifter bestäms av styrelsen.

§6                  Beslutande organ:

Årsmöte och styrelsen. Firmatecknare är två styrelseledamöter, ordförande och kassör var för sej eller annan person som styrelsen utsett.

§7                  Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls en gång om året före april månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner skäl till det, eller det hos styrelsen har begärts av revisor eller minst en tredjedel av röstberättigade medlemmar.
Medlem skall kallas skriftligt genom pappersbrev eller digitalt under uppgiven adress.
Kallelse till årsmöte skickas ut senast 3 veckor innan årsmötet.
Medlem som önskar få ärende behandlat vid årsmötet skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet.
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Röstning genom befullmäktigat ombud får ej ske. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid frågor om stadegändring och upplösning av klubben där §11 och §12 gäller. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
På ordinarie årsmöte skall förekomma ärende enligt §8, 9 och 10, samt verksamhetsberättelse. På extra årsmöte ska endast de ärende förekomma som utlyst och angivits i kallelsen.

§8                  Styrelsen:

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte på 1 år.
Nya styrelsen tillträder omgående.
Styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter, en förste och en andre.
Styrelsen ansvarar inför årsmötet för klubbens verksamhet och ekonomi.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen sköter och ansvarar gemensamt för all klubbverksamhet.

§9                  Revision:

Verksamheten granskas av 2 revisorer vilka väljes vid årsmöte på 1 år.
Kassören ska efter avslutat verksamhetsår, och senast en månad före årsmöte till revisorerna överlämna samtliga handlingar och kassa för revision.

§10                Valberedning:

Valberedning bestående av 1 ordinarie ledarmot och 1 suppleant. Dessa väljs på årsmöte och skall vid nästkommande årsmöte framlägga förslag till styrelse och funktionärer till kommande verksamhetsår. Styrelseledamot eller revisor kan inte ingå i valberedning.

§11                Stadgeändring:

Beslut om stadgeändring skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten. Vid varje tillfälle fordras minst tre fjärdedels majoritet.

§12                Upplösning:

Beslut om upplösning av klubben skall fattas vid två på varandra följande årsmöten
Vid varje tillfälle skall beslutet fattas med minst tre fjärdedels majoritet.
Tillgångar och skulder regleras, eventuellt överskott tillfaller respektive medlem.